• Historia

    • NASZA SZKOŁA DAWNIEJ I DZIŚ

      

       Przed wojną szkoła mieściła się w domach prywatnych, u p. Staniasz­ków, Modzelewskich, Karpińskich, Kalupów i Gołasiów. Począt­kowo była szkołą trzyklasową. Staraniem pierwszego kierownika – T.Szulkowskiego – przekształcono ją na siedmio­klasową.
              Budowę obecnego budynku szkolnego rozpo­częto w 1930 r. i prace trwały do 1933r., pierwsi zaś uczniowie przekroczyli jego progi w 1937r. Kierownictwo nad placów­ką objął wówczas T.Przeździecki i pełnił tę funkcję do wybuchu II wojny światowej.

       We wrześniu 1939r. szkoła pełniła rolę szpi­tala, do którego przenoszono rannych żołnierzy z miejscowego kościoła.

       Od 1945 r. kierownikiem SP w Andrzejewie był W.Toppercer. W kolejnych latach szkołą kie­rowali: M.Klimek  (1950 – 1951), S.Dąbkowski (1951 – 1961), M.Wia­trak (1961 – 1973).

       Do roku 1973 szkoła nie posia­dała swojego patrona. Miejscowa społeczność, na czele z ówcze­snym kierownikiem szkoły p. M.Wiatrakiem, postanowiła nadać jej imię 18 Dywizji Piechoty, dumna z bohaterskiej  postawy walczących tu żołnierzy.

      Kuratorium Okręgu Szkol­nego Warszawskiego pismem z dnia 21.09.1972r. zatwierdziło nazwę szkoły w na­stępującym brzmieniu: „Szkoła Podstawowa imienia 18 Dywizji Pie­choty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie”.

      Uroczystość nadania imie­nia odbyła się 14.10.1973r. Z tej okazji na budynku szkoły umieszczo­no tablicę pamiątkową. Dyrektorem był wówczas E.Wardaszka. Po objęciu przez niego funkcji Inspektora Oświaty, szkołą kierowali kolejno: A.Litwa (1984 – 1985 i 1986 – 1987), Z.Adamski (1985 – 1986). W 1987r. p. Wardaszka ponownie obejmuje stanowisko dyrektora.

      W początkach lat 90-tych, staraniem wójta naszej gminy - p. A.Cymbalaka, dyrektora     p. E.Wardaszki oraz osób zgromadzonych wo­kół przewodniczącego Komitetu Rozbudowy - p. Jana Cimocha, szkoła przeszła gruntowną modernizację. Obiekt wzbogacił się o salę gimna­styczną, pracownię komputerową, szatnie, łazienki i pomieszczenia biu­rowe. Wykonano też elewację budynku, zmieniono pokry­cie dachowe i posadzki na korytarzach. Oddanie do użytku dobudowa­nej części szkoły było okazją do wojewódzkiej inauguracji roku szkol­nego 1993/1994, w której uczestniczył kurator oświaty p. C. Kocoń.

     Po reformie szkolnictwa, we wrześniu 1999 r. został powołany Zespół Placówek Oświatowych, w skład którego weszły: Publiczne Gimna­zjum i Szkoła Podstawowa. Kieruje nim p. E.Wardaszka, jego zastęp­cą zostaje p. Zofia Kiner. Po przejściu gimnazjum do nowego budynku, od września 2001r., Szkoła Podstawowa stała się ponownie samodzielną placówką, a funkcję dyrektora pełniła p. Z.Kiner.

     13.09.2004r., w 65 rocznicę bitwy pod Andrzejewem i Łętownicą, z inicjatywy p. dyrektor Zofii Kiner, Rady Pedagogicznej i Wójta Gminy p. Antoniego Cymbalaka, przy współpracy z władzami gminnymi i kościelnymi oraz Radą Rodziców, miało miejsce poświęcenie i wręczenie szkole sztandaru.

     Od września 2007r. stanowisko dyrektora objął p. Jerzy Kamyczek. W tym czasie placówka wzbogaciła się o nową pracownię komputerową ze urządzeniami najnowszej generacji oraz nowoczesny sprzęt nagłaśniający. W każdej klasopracowni jest komputer z dostępem do Internetu, a od 01.09.2008r. uczniowie korzystają z nowej klasopracowni do nauki religii, pedagodzy zaś przenieśli się do większego pokoju nauczycielskiego.

     W nowym roku szkolnym dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w zaję­ciach różnych kół, m.in. informatycznym, plastycznym, teatralnym, przyrodniczym, hi­storycznym, „Żywego Słowa”. W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski, sklepik „Smakuś”, SKS, PCK, wydawana jest gazetka „Nowinki”, systematycznie odbywają się zajęcia wyrównawcze, gimnastyka  korekcyjna i wyjazdy na basen. Już od klasy pierwszej dzieci mają możliwość uczenia się języka an­gielskiego.