• Deklaracja Dostępności

   Szkoła Podstawowa im 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia                       4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony spandrzejewo.edupege.org.

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
   • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

   Wyłączenia:

   • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
   • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
   • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
   • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Szkoła Podstawowa im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych;
   • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

   Deklarację sporządzono dn. 30.03.2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez: Szkoła Podstawowa im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie.

   Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny +48 862717071, bądź adres e-mail: spandrzejewo@wp.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

   Informacje na temat procedury

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
   Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

   Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   1. Szkoła posiada dwa budynki usytuowane w Andrzejewie przy ul. Warszawskiej 4               i ul. Srebińskiej 12a
   2. W budynku przy ul. Srebińskiej 12a mieści się sekretariat oraz gabinet dyrektora.
   3. Do budynku szkoły przy ul. Srebińskiej 12a prowadzą dwa wejścia ze specjalnie przystosowanym wjazdem dla niepełnosprawnych.
   4. Budynek ma 2 kondygnacje, nie posiada windy. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana na potrzeby osób niepełnosprawnych.
   5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
   6. Przed budynkami szkoły znajdują się miejsca parkingowe.
   7. W budynkach szkoły nie ma pętli indukcyjnych.
   8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub                           w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
   9. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.

    

  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać